I. Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja és hatálya

1.1. A Szabályzat célja

1.1.1. Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Zyntern.com Kft. (a továbbiakban: „Zyntern.com”) kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

1.1.2. A Szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a Zyntern.com működésére vonatkozó egyéb jogszabályok alapján meghatározza a Zyntern.com által kezelt személyes adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználásnak megakadályozása érdekében az adatvédelemi előírások és az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséhez szükséges szabályokat.

1.1.3. A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a Zyntern.com minden adatkezelésére és a Zyntern.com megbízása alapján történő adatfeldolgozására, amely természetes személy személyes adataira vonatkozik, beleértve az adatkezelés minden elemét, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik.

1.2. Szabályzat hatálya és az abban alkalmazott adatvédelmi elvek

1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Zyntern.com valamennyi munkavállalójára, valamint a Zyntern.com-al munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban együttesen: „Foglalkoztatottak”).

1.2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Zyntern.com, illetve annak valamennyi szervezeti egysége által nyilvántartott valamennyi személyes adatra, a velük végzett adatkezelési és feldolgozási műveletek teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

1.2.3. Adatkezelő jogosult a jelen Szabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában

1.2.4. Adatokat csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokra továbbá törvényben rögzített egyéb célra szabad megszerezni, tárolni és felhasználni.

1.2.5. Az Adatkezelésre csak megfelelő jogalap birtokában, tisztességesen és törvényesen kerülhet sor.

1.2.6. Az adatok mennyiségének és minőségének kezelésük céljával arányban kell állniuk, továbbá alkalmasnak kell lenniük jelen Szabályzatban megjelölt célra, de ezen a célon nem terjeszkedhetnek túl.

2. A Szabályzat jogi háttere

2.1. Jelen Szabályzat jogi hátterét a hatályos magyar jogszabályok adják. A felhasználó figyelmét az alábbi adatkezelésre vonatkzó jogszabályokra hívjuk fel:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

3. Értelmező rendelkezések

3.1. A Szabályzat alkalmazásában:

3.1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a Zyntern.com kezeli.

3.1.2. Adatfogalmak:

3.1.2.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.1.2.2. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

3.1.2.3. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

3.1.2.4. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;

3.1.2.5. Közérdekből nyilvános adat: minden olyan, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezelésében lévő vagy rá vonatkozó, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

3.1.3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.1.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

3.1.5. Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.1.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.1.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Zyntern.com -vel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – a Zyntern.com által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozást végez.

3.1.8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.1.9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.1.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

3.1.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3.1.12. Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

3.1.13. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

3.1.14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.1.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.1.16. Adatbiztonság: az a dinamikusan változó állapot, amikor az adat – megjelenési formájától függetlenül – folyamatosan fejlődő technikai / informatikai védelmet élvez, azaz ilyen szempontú bizalmassága, rendelkezésre állása és sértetlensége biztosított.

3.1.17. Adatvédelem: a személyes adatok kezelésének korlátozását, az érintett személyek jogi védelmét, illetőleg információs önrendelkezésük, azaz személyes adataik védelméhez való joguk gyakorlását biztosító szabályok, eljárások, eszközök és módszerek összessége.

3.1.18. Adatvédelmi nyilvántartási szám: az adatvédelmi hatóság által – a Zyntern.com adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelései vonatkozásában – megállapított nyilvántartási szám. A Zyntern.com az Infotv. 68. § (6) bekezdése értelmében a nyilvántartási számot az adatkezeléssel érintett személyes adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

3.1.19. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3.1.20. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

3.1.21. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.1.22. Felhasználó: a www.zyntern.com URL címen elérhető webportált felkereső és használó természetes személy

II. Munkakeresés elősegítésére szolgáló adatbázisépítés

1.1.1. A Zyntern.com Kft. (3200 Gyöngyös, Eötvös Lóránd tér 4., Cg. 10 09 035978, a „Adatkezelő”) a www.zyntern.com URL címen elérhető webportál (továbbiakban: Webportál) üzemeltetője, mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési szabályzatban előzetesen meghatározott, és amelyhez Ön a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály írja elő. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a Szabályzat 1.8. pontjával összhangaban olyan biztosnsági intézkedéskeről gondoskodik, amelyek az adatok céljával és a kezelt adatok körével egyensúlyban biztosítják azok biztonságos kezelését .

1.1.2. A Felhasználó a Webportál látogatásakor megadott hozzájárulásával, illetve a szolgáltatások, azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Zyntern.com számára, és tudomásul veszi, azt elfogadja és ahhoz hozzájárul, hogy a Webportál egyes részei látogatásához, egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adatok önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti. A Webportál egyes elemei, funkciói, szolgáltatások igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Webportál bizonyos részeihez, egyes szolgáltatásokhoz, a szolgáltatások egyes elemeihez.

1.1.3. Kérjük és javasoljuk, hogy a Webportált és szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

1.1.4. A Webportált és az egyes szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

1.1.5. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Webportál bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

1.1.6. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Adatkezelő akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

1.2. Adatkezelő személye és elérhetőségei; adatfeldolgozó

 • Zyntern.com Kft.
 • Cégjegyzékszám: 10 09 035978
 • Adószám: 25776641-2-10
 • Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf.: 342
 • Székhely: 3200 Gyöngyös, Eötvös Lóránd tér 4.
 • Cég fióktelepe (adatkezelés helye): 1025 Budapest, Cimbalom utca 6/A Fsz 1.
 • Telefonszám: +36 70 935 50 45
 • E-mail cím: info@zyntern.com
 • Honlap: www.zyntern.com
 • Adatkezelés nyilvántartási száma (Munkakeresés elősegítésére szolgáló adatbázisépítés munkáltatók megismertetése, álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is): NAIH-116947/2017

A munkakeresés elősegítésére szolgáló adatbázisépítés munkáltatók megismertetése, álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is során az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozó feladatát is ellátja, külső technikai segítséget nem vesz igénybe.

1.3. A munkakeresés elősegítésére szolgáló adatbázisépítés mint adatkezelési célj

1.3.1. Az Ön személyes adatai kezelésére a www.zyntern.com internetes felületen álláskeresés elősegítése, munkáltatók megismertetése, munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, munkáltatók és a munkaerő közötti kapcsolat megteremtésel, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezelés – ide értve az állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is – céljából kerül sor.

1.4.1. Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott hozzájárulása. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez.

1.4.2. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés fent ismertetett céljai bármelyikéből – különösen az álláskeresés elősegítése céljából – az Ön által megadott elérhetőségei bármelyikén jogosult megkeresni az adatkezelés időtartama alatt.

1.4.3. Amennyiben különleges adat is szerepel (pl. vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, egészségi állapot) az Ön által megadott adatok között, azt csak az Ön írásbeli hozzájárulása esetén kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

1.4.4. Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az Ön személyes adatait az Adatkezelő az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdek érvényesítése arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Az Ön adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

1.4.5. Felhasználó adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára akkor hozzáférhetőek, ha az érintett jelentkezik az adott munkáltató által közzétett álláshirdetésre. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék. Felhasználó álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten megadja a hozzájárulását adatai adott munkáltatóhoz történő továbbításhoz.

1.4.6. Amennyiben a pályázata az Adatkezelő megítélése szerint megfelel az érintett harmadik személy (munkaadó) által támasztott kritériumoknak, és ez az érintett harmadik személy (munkaadó) Adatkezelő nem-EGT államban bejegyzett szerződéses partnere - így a személyes adatok megfelelő szintű védelme nem biztosított -, akkor Adatkezelő elektronikus úton megkeresi Önt és előzetes tájékoztatást adva az érintett harmadik személy (munkaadó) személyéről és az adattovábbítás célja szerinti országról, külön kifejezett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az érintett harmadik személy (munkaadó) részére továbbításra kerüljön az Ön által megadott valamennyi adat.

1.4.7. Amennyiben a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt célokon kívüli adatkezelés válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

1.5. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Ön által megadott; továbbá - amennyiben a vonatkozó adatok átadásához Ön hozzájárult - az Ön által harmadik személynek megadott (pl. LinkedIn, Facebook) alábbi személyes adatokat kezeli:

 • alap adatok: név, e-mail cím, telefonszám, fénykép, beszélt nyelvek, facebook ID (ha a facebook profilján keresztül regisztrál)
 • tanulmányok: iskola, szakirány, időtartama, van-e hallgatói jogviszonya, van-e felsőfokú végzettsége és milyen szintű
 • szakmai tapasztalat: alkalmazó megnevezése, betöltött pozíció, tevékenység rövid leírása, tevékenység időtartama
 • érdeklődési kör/hobbi: megnevezése, rövid leírása
 • keresett állással kapcsolatban: preferált lokáció, hetente vállalt órák száma, milyen képzettségei vannak, keresett állás tipusa, keresett állás preferált területe

1.6. Cookie-k (Sütik)

1.6.1. A www.zyntern.com honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

1.6.2. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.zyntern.com honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

1.6.3. A www.zyntern.com honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.zyntern.com honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai
 • Google Analytics szolgáltatása
 • Facebook szolgáltatása
 • LinkedIn szolgáltatása

1.6.4. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.zyntern.com honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

1.7. Adatkezelés időtartama

1.7.1. Az Adatkezelő – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelések kivételével - törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő 5 év eltelt. Ezen időtartamot az indokolja, hogy 5 éven belül belül reális esélye van az Ön számára megfelelő munkakör felkutatására és ajánlására. Amennyiben az Adatkezelő megítélése szerint ezen 5 éves időtartamon túl reális esélye van az Önt érintő adatok kezelésének, akkor a törlést megelőzően megkeresi Önt és amennyiben Ön hozzájárulását adja a további adatkezeléshez, azt a hozzájárulásának megfelelően teszi meg az Adatkezelő.

1.7.2. Az Adatkezelő – kötelező adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, amennyiben azok kezelésének célja megszűnt - továbbá kérelemre -, különös tekintettel arra az esetre, amikor az Adatkezelő nem tud megfelelő munkakört ajánlani az Ön részére és ennek jövőbeli esélye is kizárható.

1.7.3. Kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

1.8. Adatkezelés biztonsága

1.8.1. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, terjesztés, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés, elvesztés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik, szabályozott munkarendben a jelen Szabályzatnak megfelelve kezeli az adatokat, továbbá biztosítja mindehhez a szükséges technikai feltételeket, informatikai hátteret, csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

1.8.2. Adattovábbítás esetén - az adatok továbbítását megelőzően - tájékoztatjuk Önt az adattovábbítás címzettjéről és az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük az adattovábbításhoz. Adatkezelő minden esetben megköveteli az adatot megszerző harmadik személytől, hogy az adatkezelés megfelelő biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje. Felhíjuk figyelmét, hogy Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy az Adattovábbítás címzettjei mechanikusan nem rögzítették az Ön adatait.

1.8.3. Adatkezelő az Infotv. szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő az ezen nyilvántartásban szereplő adatokat 5 évig köteles megőrizni.

1.8.4. Adatkezelő az Infotv. szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve az adattovábbításokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adattovábbítás címzettjét, időpontját. Adatkezelő az ezen nyilvántartásban szereplő adatokat 5 évig köteles megőrizni.

1.9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

1.9.1. Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve Adatkezelőhöz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton a 1393 Budapest, Pf.: 342 levelezési címre vagy elektronikus úton az info@zyntern.com e-mail címre juttathatja el. Adatkezelő részére a regisztráció során megadott e-mail címről érkezett igényt Adatkezelő az adott Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

1.9.2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott megkeresést a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.

1.9.3 A Felhasználó jogai

1.9.3.1 A lenti kérelmeknek megfelelő intézkedésről (helyesbítés, zárolás, megjelölés és törlés) Adatkezelő értesíti a Felhasználót továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

1.9.3.2. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

1.9.3.3. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve hiteles másolatának a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

1.9.4. Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

1.9.4.1. A Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

1.9.4.2. Adatkezelő a fenti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás módja a megkeresés módjához (e-mail, postai levél) igazodik. Amennyiben erre a Felhasználó igényt tart, Társaságunk a tájékoztatást írásban, postai úton juttatja el a Felhasználó részére.

1.9.4.3. Adatkezelő a tájékoztatást az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben megtagadhatja, ez esetben írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

1.9.4.4. Amennyiben Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet Adatkezelőhöz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

1.9.4.5. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által az állásajánlatot tevő munkáltatónak továbbított adatok vonatkozásában az állásajánlatot tevő munkáltató általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott állásajánlatot tevő munkáltatónál kérhető, a tiltakozási jog az adott állásajánlatot tevő munkáltatónak címzetten gyakorolható jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint. Az állásajánlatot tevő munkáltató részére továbbított adatokkal kapcsolatos, de Adatkezelőhöz érkezett megkereséseket a állásajánlatot tevő munkáltató részére Adatkezelő is továbbítja.

1.9.5. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

1.9.5.1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő a Felhasználó kérelmére helyesbíti.

1.9.5.2. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait a Felhasználó saját maga is helyesbítheti, módosíthatja a felhasználói fiókján keresztül a saját profil adatlapjának módosításával.

1.9.6. A személyes adatok törlése vagy zárolása iránti kérelem

1.9.6.1. A Felhasználó kérelmére - a kötelező adatkezelés kivételével – az Adatkezelő törli vagy zárolja a személyes adatokat.

1.9.6.2. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

1.9.6.3. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

1.9.6.4. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait a Felhasználó saját maga is törölheti a felhasználói fiókján keresztül a saját profil adatlapján lévő adatok törlésével.

1.9.6.5. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

1.9.6.6. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Társaság, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

1.9.7 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1.9.7.1. A Felhasználó Adatkezelőhöz eljuttatott kérelmében tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

1.9.7.2. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

1.9.7.3. Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő állásajánlatot tevő munkáltató részére, ha Társaságunk egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

1.9.8. Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

1.9.8.1. Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

1.9.8.2. A Felhasználó bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

III. Hírlevél és elektronikus hirdetések küldése

1.1. Az Adatkezelő a Webportálon - mint annak kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője - lehetőséget nyújt a Felhasználók részére, hogy hozzájárulásukkal feliratkozzanak a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó szolgáltatásra, melynek keretében a Felhasználók a Webportálon belül személyre szóló elektronikus értesítésben, vagy e-mailben tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő és regisztrált partnerei által nyújtott szolgáltatásokról, legfrissebb állásajánlatokról, toborzással, illetve munkáltatói márkaépítéssel kapcsolatos információkról, munkáltatók népszerűsítésével kapcsolatos újdonságokról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről. A hírlevelek és elektronikus hirdetések közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést tartalmazhatnak. Az adatkezelés a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklámcélból, a hírlevelek, elektronikus hirdetések küldése céljából történik.

1.2. Az Adatkezelési szabályzat II. fejezetében foglaltak, a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatás tekintetében is megfelelően alkalmazandók a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel, és azzal, hogy hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás során az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, adattovábbításra ezen célból kezelt adatok esetében nem kerül sor. Az adatkezelés nyilvántartási száma (hírlevél és elektronikus hirdetések küldése): NAIH-117402/2017

1.3. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása mely megfelelő tájékoztatáson alapul. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás Webportálra történő regisztráció során. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes és ingyenes. Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyeknek a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatban megadott személyes adatait.

1.4. Amennyiben a jelen Szabályzatban foglalt célokon kívüli kezelése válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

1.5. Hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás esetében a kezelt adatok köre az Ön által megadott név, email cím, és iskolai végzettség. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

1.6. Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelheti a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait. Ön a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A visszavonó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben vagy elektronikus hirdetésben található leiratkozó linkre kattintva, az info@zyntern.com e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az 1393 Budapest, Pf.: 342 címére küldött levél útján.

1.7. Az Adatkezelési szabályzat II. fejezetének 1.8. és 1.9. pontjában foglaltak, azaz az adatkezelés biztonságával kapcsolatos rendelkezések, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában is megfelelően alkalmazandók a hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozással kapcsolatos fenti rendelkezések figyelembevételével.

Jelen Szabályzat 2017.április 10-tól hatályos.