Zyntern.com "Regisztrálj és nyerj" Nyereményjáték szabályzat

A Zyntern.com Kft. „Regisztrálj és nyerj” nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata. 

Utolsó módosítás ideje: 2020.10.07. 

 1. A nyereményjáték szervezője 

A „Regisztrálj és nyerj” nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a Zyntern.com Kft. (székhely: 8000, Székesfehérvár, Had utca 1-3.; cégjegyzék szám: 9843537; adószám: HU25776641;), (a továbbiakban: “Szervező”). A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést és kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi. 

 1. A Nyereményjátékban történő részvétel feltételei
  2.1. A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), 

2.1.1. Aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt elektronikusan Regisztrál, ami azt jelenti, hogy kitölti a www.zyntern.com domain alatt található regisztrációs felületén a név, az email cím, a  munkavégzés helye és a munka kategória kérdés mezőket (a továbbiakban: „Honlap”).
2.1.2. Aki a Honlapon történt regisztrációt, tehát adatok megadását követően elfogadta a Zyntern.com Kft. adatvédelmi szabályzat, valamint cookie szabályzatban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak a szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

2.1.3.A Szervezők a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatják a Nyereményjátékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.                                                                 
2.4. A Nyereményjátékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban résztvevő termékeket árusító kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, továbbá a Szervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Nyereményjáték időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Nyereményjátékban.
2.5._Egy Játékos maximum 1 (egy) regisztrációt jogosult elvégezni.  
2.6. Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Regisztráció során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárják. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására. 

2.7.2. A Nyereményjáték kapcsán a Szervezők a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesítik. 

 1. A Nyereményjáték menete 

A Nyereményjátékban való részvétel menete:

Online regisztráció során, név és email cím, valamint munka helye és munka kategória megadása a Honlapon (www.zyntern.com).

 1. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték időtartama 2020. október. 8 0 óra és 2020 november 15. 24:00 közötti időszak.

 1. A Nyereményjáték során megnyerhető nyeremények 

1 db elektromos roller vagy 1 db éves korlátlan internet és telefon előfizetés

 1. Nyereményjáték sorsolása

A nyeremény kisorsolására 2020. november 16. 16 órakor kerül sor. A sorsolás helyszíne Budapest, 1118 Budaörsi út 4-18. 

 1. Személyi jövedelemadó és reprezentációs adó

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA, reprezentációs adó és járulék fizetési kötelezettséget a Szervező viselik. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 

 1. Regisztráció a Zyntern.com felületén

A „Regisztrálj és nyerj!” nyereményjátékban résztvevők személyes adatai a Zyntern.com állásportál adatbázisában tárolódnak, amivel álláskeresői profiljuk létrejön. Részletek, ld. a Zyntern.com Kft. Általános szerződési Feltételeiben, és Adatkezelési szabályzatában.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti. 9.2.

9.2. A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban. 

9.3. A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. 

9.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Nyereményjáték szabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

9.5. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.